ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าแรก ประวัติ สถานที่ตั้ง แผนที่ พื้นที่รับผิดชอบ บทบาทภารกิจ การบริการ วิสัยทัศน์ งานโครงการ แผนผังเว็บไซต์ บุคลากร ติดต่อเรา

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2558

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2559

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2560

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2562

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2563

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2564

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

นายสุชาติ  กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบ นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมออกหน่วยที่เยี่ยมเยียน
และสร้างการรับรู้ภาคเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองช้าง ต.หนองแวง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558

นายสุชาติ  กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ “ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยือนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด”
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ "ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยือนและสร้างการับรู้ภาคเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด"
ณ วัดบ้านสระบัว หมู่ 1,15 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2558

นายสุชาติ  กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ “ออกปฏิบัติการเคลื่อนที่เยี่ยมเยือนและสร้างการรับรู้ภาคเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด”
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 23 – 24 ส.ค. 2558

นายสุชาติ  กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ
“การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ปีงบประมาณ 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร  จังหวัดร้อยเอ็ด มอบนายวิไล โมกกาย
นายช่างเครื่องกลปฎิบัติงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  “ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลผลการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตร
ครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ประจำปี 2558” ณ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 

เมื่อวันที่ 20 – 22 ส.ค. 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมประชุมสรุปงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)

เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าซ่อมเครื่องอบสมุนไพรให้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 17-19 ส.ค. 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ร่วมเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ "เรื่องระบบการให้น้ำพืช"  ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ
การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร (กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร เดิม) ชั้น 5 อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมือวันที่ 13 ส.ค. 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงานและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงาน “นิทรรศการวันรณรงค์การปลูกข้าวโครงการหนึ่งใจ...เกษตรกร”
ณ แปลงนาสาธิต ศูนย์เรียนรู้ "หนึ่งใจ...เกษตร" บ้านหัวบ่อ ต.หนองไผ่ อ าเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด  
ให้คำแนะนำเรื่องระบบน้ำและออกแบบระบบการให้น้ำพืช ณ แปลงเกษตรกร อ.เมือง จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ “ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์” เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2558
ณ บริเวณสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม สะพานมิตรภาพ 3  อ.เมือง จ.นครพนม

วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2558

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
“ร่วมโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”  ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน
ณ เวทีกลาง ศูนย์เรียนรู้ยางพารา ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

วันที่ 16 ก.ค. 2558

นายวิชิตร ช่วยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่4 จังหวัดขอนแก่น
มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 28 – 30 เม.ย. 2558

นายสุชาติ  กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
“ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์” สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ  ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

วันที่ 20-22 พ.ค. 2558

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน หลักสูตร “การเพาะกล้าดำนาข้าว”
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท

วันที่ 27 พฤษถาคม 2558

ศูนย์ส่งเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร  จังหวัดร้อยเอ็ด 
“ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์”  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชค ณ โรงเรียนบ้านนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

วันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
“ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์”  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัสมีโชติ ณ ที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ ต.บ้านโคก อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

 

" สงวนสิทธิ์ " ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทร.043-569115 e-mail : aepd03@gmail.com / aopdm04.doae.go.th / https://www.facebook.com/profile.php?id=100009602690456
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายธนากร พลเยี่ยม got1171@hotmail.com