ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าแรก ประวัติ สถานที่ตั้ง แผนที่ พื้นที่รับผิดชอบ บทบาทภารกิจ การบริการ วิสัยทัศน์ งานโครงการ แผนผังเว็บไซต์ บุคลากร ติดต่อเรา

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2558

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2559

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2560

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2562

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2563

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2564

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 ก.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสื่อสารภายในองค์กร
"DOAE AGENDA 2017“ ระดับ โดยมี นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่นราชาออคิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 12 ก.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 7 คน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2560 และแนวทางการดำเนินงานปี 2561
โดยมีนายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด
ระหว่างวันที่ 11 – 13 ก.ย. 2560 ณ ณ โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
วันที่ 8 ก.ย. 2560

นายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าตรวจราชการพร้อมให้กำลังใจและข้อคิดในการปฏิบัติราชการ
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี
การเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
วันที่ 8 ก.ย. 2560 เวลา 09.30 น


. นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิ โชคจันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 4 คน ร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์การใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง เพื่อการส่งออก ปี 2560 และดูงานแปลงไม้ผล โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน
เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านนาตากลม ตำบลโกรกแก้ว อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์วันที่ 5 ก.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสุมาตย์ ธุรนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน
ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ได้รับการตัดโอนจากกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2560
ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก อ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลกวันที่ 29 ส.ค. 2560 เวลา 09.30 น.


นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2560 กล่าวรายงานโดยนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายประสิทธิ์ โพธิ์ยี่ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร
จังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 21 ส.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 3 คน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและเวทีเชื่อมโยง
การให้บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2560 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานเกษตรอำเภอ และคณะกรรมการบริหารศูนย์การให้บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง รวม 50 ราย
ณ โรงแรมบุรีเทล อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


วันที่ 18 ส.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2 ลงพื้นที่รับการตรวจราชการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ 105 หมู่ 3 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด


วันที่ 18 ส.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายประโยชน์เครื่องจักรกลการเกษตร
การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าวระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 120 ราย


วันที่ 17 ส.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายประโยชน์เครื่องจักรกลการเกษตร การใช้
และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าวระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 120 ราย
ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี


วันที่ 16 ส.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายประโยชน์เครื่องจักรกลการเกษตร
การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าวระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเกษตรตุ้มโฮม
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 140 ราย


วันที่ 15 ส.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายประโยชน์เครื่องจักรกลการเกษตร
การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าวระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรอำเภอตระการพืชผล อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เกษตรกรเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 120 ราย


วันที่ 8 ส.ค. 2560 เวลา 09.30 น.

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ครั้งที่ 3/2560 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 น.

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 18 คน จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 ณ วัดใหม่ชัยวารี บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมออกหน่วยบริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอยนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 2 คนร่วมจัดนิทรรศการและร่วมออกหน่วยบริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม
หมู่ที่ 4 ตำบลหลักเหลี่ยม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 น.

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าร่วมสัมมนาขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ ครั้งที่ 8 โดยมีพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผอ.สสก.1 จ.ชัยนาท นายชาตรี บุญนาค ผอ.สสก.2 จ.ระยอง นายวุฒินัย ยุวนานนท์
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และนายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
เกษตรกรต้นแบบ ประจำ ศพก.และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 3 คน ร่วมจัดนิทรรศการโซล่าเซลล์
ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.ค. พ.ศ. 2560 โดยมีพลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมนิทรรศการ
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจัดฝึกฝึกอบรมหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษา
รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 17–19 ก.ค. พ.ศ. 2560 มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 53 รายและมีคณะวิทยากรจาก
บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด , ศูนย์บริการยันมาร์ จังหวัดร้อยเอ็ด , บริษัท เอ็น อี อกรีเทค จำกัด (Claas) ,
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี , กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 09.00 น.

นายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานเปิดงาน การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 17 – 19 ก.ค. 2560
มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 53 ราย กล่าวรายงานโดยนายสุชาติ กลิ่นทองหลางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด นายเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และมีคณะวิทยากรจาก
บริษัท สยามคูโบต้า จำกัด , ศูนย์บริการยันมาร์ จังหวัดร้อยเอ็ด ,บริษัท เอ็น อี อกรีเทค จำกัด (Claas) , ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดลพบุรี , กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นทที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจำนวน 3 คนร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนาย เฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 2 คน ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 11 – 12 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นายนายบุญศรี จตุพรม
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ระหว่างวันที่ 11 – 13 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ นายช่างเครื่องยนต์ ช.2 ร่วมเสวนาการปลูกอินทผลัม
ณ สวนทุ่งทองคำ อินทผลัมทุ่งกุลา บ้านหนองอ่าง ต.กำแพง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

 

 

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ นายช่างเครื่องยนต์ ช.2 และนางบัวเรียน ก่อทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ประจำปี 2560
ระหว่าวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ นายช่างเครื่องยนต์ ช.2 และนางบัวเรียน ก่อทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ประจำปี 2560
ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านหนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ นายช่างเครื่องยนต์ ช.2 และนางบัวเรียน ก่อทอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ประจำปี 2560
ณ วิสาหกิจชุมชนปลูกยางพารานากอกบุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2560 เวลา 09.00 น.

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบหมายให้นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจำนวน 5 คน จัดงานให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
โดยช่างเกษตรท้องถิ่น ปี 2560 มีช่างเกษตรท้องถิ่นเข้าร่วมจำนวน 10 คน และมีเครื่องยนต์เกษตรมารับบริการจำนวน 20 เครื่อง ,
เครื่องตัดหญ้า 12 เครื่อง , เครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง , เครื่องพ้นสารเคมี 3 เครื่อง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2560 เวลา 09.30 น.

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือน มิ.ย.2560
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ , นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
และนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ นายช่างเครื่องยนต์ ช.2 ร่วมเป็นวิทยากรและจัดนิทรรศการในงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพมันสำปะหลังเพื่อการส่งออก ณ เทศบาลตำบลบ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

เมื่อวันท 26 พ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 5 คน ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงาน
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560
โดยมีนายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 และมีเครื่องตัดหญ้ามารับบริการจำนวน 3 เครื่อง
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหมี่ (ศพก.) ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกายพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 5 คน ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงาน
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560
โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (fild day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 และมีช่างเกษตรท้องถิ่นเข้าร่วมให้บริการจำนวน 5 คน และเครื่องยนต์เกษตรมารับบริการจำนวน 10 เครื่อง
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าอุเทน ม.13 บ้านธาตุชุมทาง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ ,นายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.2, และนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day)
และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560 โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอท่าอุเทน ม.13 บ้านธาตุชุมทาง อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 5 คน ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงาน
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560
โดยมีนางทิพวรรณ ตังตระกูล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field Day) และบริการการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตไหมปี 2560 และมีช่างเกษตรท้องถิ่นเข้าร่วมให้บริการจำนวน 13 คน และเครื่องยนต์เกษตรมารับบริการ
จำนวน 28 เครื่อง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านจาน ม.19 ต.นาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกายพร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 5 คน และมีช่างเกษตรท้องถิ่น 6 คน ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลการเกษตรในงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2560
โดยมีนายสุทธิสันต์ พิมพะสาลี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียติฯ ร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) นายถนอม เหล็กศรี ต.หนองทัพไท อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญการ พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ นายช่างเครื่องยนต์ ช.2
ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือการปฏิบัติงานการบริหารจัดการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ในพื้นที่โครงการพระราชดำริและติดตามงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2560
โดยมีนางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท ต.เขาท่าพระ อ.เมือง จ.ชัยนาท

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2560

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือน เม.ย. 2560
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

นายสุชาติ กลิ่นทองหลางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ฝึออบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ ๒ รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๔ ราย 
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค. ๒๕๖๐

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาฟาร์มตัวอย่างหนองหมากเฒ่า ตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ จังหวัดสกลนคร เพื่อดำเนินการออกแบบระบบการให้น้ำพืชต่อไป
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เมือวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๐

นายสุชาติ กลิ่นทองหลางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ ๒ รุ่นที่ ๑ เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๖ ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖

นายสุชาติ กลิ่นทองหลางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ ๒ รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน ๒๖ ราย
 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธ.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 โดยมีนางสกนธ์วรรณ ทูลสูงเนิน นักวิชาการส่งเริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น เป็นประธานเปิดงาน เกษตรกรเข้าอบรมจำวนวน 25 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดข้าวปุ้น
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 ธ.ค. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับ 1 โดยมีนายประมวล เจาะจง เกษตรอำเภอตาลสุม เป็นประธานเปิดงาน
เกษตรกรเข้าร่วมอบรม 25 ราย ณ วัดบ้านคำหว้า ต.คำหว้า อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 4 คน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรในงานเทศการข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17/2559 
ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ย. 2559 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 24 พ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
บ้านหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.หนองกรุงศรี จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 23 พ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านมะหรี่ ม.2 ต.ภูเงิน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 23 พ.ย. 2559

วันที่ 23 พ.ย. 2559 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๐
โดยมีนายสมบูรณ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่4 จังหวัดขอนแก่น
มีผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย ผอ.กยศ.สสก ๔ ขก, หน.กยศ. ของสำนักงานเกษตรจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน,
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการภายใต้ สสก ๔ ขก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๐ คน

วันที่ 22 พ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
บ้านโพนฮาด ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 21 พ.ย. พ.ศ. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 21 พ.ย. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสุมาตย์ ธุรนิตย์ นายช่างเครื่องยนต์ ช2. จัดทำผังระบบน้ำเพื่อการเกษตรในแปลงเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านด่านช้าง ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 18 พ.ย. พ.ศ. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ ศาลากลุ่มผู้ปลูกไม้ผล
บ้านขี้เหล็ก ตำบลพราน อำเภอขุนหาร จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 17 พ.ย. พ.ศ. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 16 พ.ย. พ.ศ. 2559

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด 
มอบนายยุทธนา สิทธิกัน วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 2 คน จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ณ บ้านหนองรัง ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

 

" สงวนสิทธิ์ " ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทร.043-569115 e-mail : aepd03@gmail.com / aopdm04.doae.go.th / https://www.facebook.com/profile.php?id=100009602690456
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายธนากร พลเยี่ยม got1171@hotmail.com