ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าแรก ประวัติ สถานที่ตั้ง แผนที่ พื้นที่รับผิดชอบ บทบาทภารกิจ การบริการ วิสัยทัศน์ งานโครงการ แผนผังเว็บไซต์ บุคลากร ติดต่อเรา

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2558

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2559

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2560

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2562

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2563

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2564

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 - 26 กันยายน 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมเสริมสร้างเกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 10 ราย ณ บ้านโพดฮาด อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมีนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ เป็นผู้มอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้
26-09-2562

วันที่ 23 กันยายน 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ,
นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน , นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 
ร่วมจัดกิจกรรมโครงการกรมส่งเสริมการเกษตรให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรหลังน้ำลด โครงการ "จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู
ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย" ณ วัดฉิมพลีวัน บ้านงิ้วเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

23-09-2562

วันที่ 17 - 18 กันยายน 2562

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนค์ พร้อมนายสุริยา สัตยาคุณ พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา , นายวีระชัย สังฆะมณี พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเช็คเครื่องจักรกลการเกษตร
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย

18-09-2562

วันที่ 17 กันยายน 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุมาตย์ ธุระนิต ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เรื่อง ระบบน้ำและการจัดการระบบน้ำในแปลงเกษตรกรรม
โครงการเสริมสร้างเกษตรกรต้นแบบตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

17-09-2562

วันที่ 13 กันยายน 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ,
นายสุมาตย์ ธุระนิต ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช
ณ ศูนย์ขยายพันพืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

13-09-2562

วันที่ 10 กันยายน 2562
นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุมาตย์ ธุระนิต ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ เรื่อง ระบบการให้น้ำพืช
โครงการเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่การเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่ ณ ศูนย์ขยายพันพืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม

10-09-2562
วันที่ 22 สิงหาคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ,
นายสุมาตย์ ธุระนิต ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช
ณ ศูนย์ขยายพันพืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

22-08-2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 18 คน
ประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

6-08-2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรกรเป้าหมาย 150 คน

2-08-2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมี นายสันธาน สร้อยสาโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ โรงเรียนดงมอนวิทยาคม ตำบลดงมอน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

1-08-2562

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

นายสาโรชเลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ ตำบลบ้านกู่ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

1-08-62-2

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
,นายสุมาตย์ ธุระนิต ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ร่วมจัดนิทรรศการงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตและขยายพันธุ์พืช
ณ ศูนย์ขยายพันพืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเชียงยืม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน

1-08-2562-1

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมด้วย นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และ นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการการเตรียมดินที่ดีและหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร
ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ในระบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

31-07-2562

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ณ บริเวณโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
โดยมีเกษตรเข้ารับบริการ 500 คน

30-11-2562

วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2562
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

24-07-2562

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน
สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

23-07-2562

 วันที่ 20 มิถุนายน 2562 

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ,
นายสุมาตย์ ธุระนิต ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์ขยายพันพืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเชียงยืม จังหวัดมหาสารคาม

20-06-2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการ
การเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หลัก บ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

18-06-2562

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุมาตย์ ธุระนิต ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรเครือข่ายการผลิตขยายพันธุ์พืช เรื่องระบบน้ำหยดในไร่อ้อย ณ ศูนย์ขยายพันพืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี
17-06-2562

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ร่วมจัดนิทรรศการในงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมีนายขจร เราประเสริฐ
รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดยนายฉันทลักษณ์ ฆารไสว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ดณ แปลงนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์
หมู่ 5 ต.เมืองทอง อ.เมือง เจ.ร้อยเอ็ด
11-06-2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและมีทีมช่างเกษตรท้องถิ่น
ร่วมให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร จำนวน 20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 2 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
27-05-2562

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 5 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
โดยมีนายนเรศ ฝีปากเพราะ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและมีทีมช่างเกษตรท้องถิ่น
ร่วมให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร จำนวน 20 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 2 ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

27-05-2562

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2562 (Flied Day) ณ ศพก. เครือข่ายเกษตรวิถีอินทรีย์บ้านสหราษฎร์ หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
23-05-2562

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2562 (Flied Day)
ณ ศพก. เครือข่ายเกษตรวิถีอินทรีย์บ้านสหราษร์ หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด

23-05--2562

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวปิดงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 รุ่นที่ 2 พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให่แก่เกษตรกร และมีเกษตรกร เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 33 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
17-05-2562

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2562 (Flied Day)
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

17-05-2562

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร
จังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 รุ่นที่ 2
และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 33 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

17-05-2562

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายชญญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
และนายสุมาตย์ ธุรนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3 ร่วมงานสาธิตถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2562 ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

16-05-2562

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 
นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 รุ่นที่ 2 โดยมีวิทยากรจากบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 33 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

16-05-2562

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 รุ่นที่ 2 โดยมีวิทยากรจากบริษัทยันมาร์ เอส.พี. จำกัด และมีเกษตรกร
เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 33 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

15-05-2562

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริม
การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 รุ่นที่ 2 และมีเกษตรกร
เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 33 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

15-05-2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ปี 2562
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

15-05-2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช 3 ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง หลักการให้น้ำพืชเบื้องต้น
ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

15-05-2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการการเตรียมดินที่ดีและหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ปี 2562
และการทำนาหยอดลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

14-05-2562

ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2562

 นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช 3 ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านระบบการให้น้ำพืชในการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกาเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

14-05-2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
(field Day) ปี 2562 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ที่ 4 ตำบลโซ่ อำเภอโซ๋พิสัย จังหวัดบึงกาฬ
8-05-2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม (field Day) ปี 2562
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ที่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

7-05-2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธิ์

3-05-2562

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่อกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
กล่าวปิดงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 4 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 23 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

2-05-2562

ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 2 คน
ร่วมประชุมหารือและจัดเตรียมความพร้อมงานบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
2-05-2562

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่อกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 4 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 23 ราย 
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

1-05-2562

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่อกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 4
และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 23 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
30-04-2562

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 รุ่นที่ 2 โดยมีวิทยากรจากบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 33 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

16-05-2562

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 รุ่นที่ 2 โดยมีวิทยากรจากบริษัทยันมาร์ เอส.พี. จำกัด และมีเกษตรกร
เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 33 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

15-05-2562

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
ทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 รุ่นที่ 2 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 33 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

15-05-2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ปี 2562
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

15-05-2562

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช 3 ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง หลักการให้น้ำพืชเบื้องต้น
ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

15-05-2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการการเตรียมดินที่ดีและหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ปี 2562 และการทำนาหยอดลดต้นทุนการผลิตข้าว
ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านดงยาง หมู่ที่ 14 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
14-05-2562

ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤษภาคม 2562 

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฎิบัติการ พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช 3 ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านระบบการให้น้ำพืช ในการอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกาเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

14-05-2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร
จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ปี 2562 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย หมู่ที่ 4 ตำบลโซ่ อำเภอโซ๋พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

8-05-2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม (field Day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย
หมู่ที่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

7-05-2562

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ปี 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามชัย อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธิ์

3-05-2562

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่อกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
กล่าวปิดงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 4 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 23 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

2-05-2562

ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 2 คน
ร่วมประชุมหารือและจัดเตรียมความพร้อมงานบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
2-05-2562

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่อกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 4 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 23 ราย 
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

1-05-2562

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่อกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 4
และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 23 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

30-04-2562

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 4 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 23 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

30-04-2562

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่อกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 3
และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 28 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

25-04-62

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่อกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 3 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 28 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

24-04-2562

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 3 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 28 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

24-04-2562

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิยต์ ช่างเครื่องยนต์ ช3 ร่วมศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่
โดยมีนางดาเรศร์ กิติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

18/04/2562

วันที่ 18 เมษายน 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมาย นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมออกหน่วยบริการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562
โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สนามโรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

18/04/2562

วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิยต์ ช่างเครื่องยนต์ ช3
ร่วมงานการจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ประจำปี 2561/2562 
โดยมีนางดาเรศร์ กิติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หมู่ที่ 3 ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

18/04/2562

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เป็นประธานกล่าวปิดงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 2
และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

5/04//2562

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิยต์ ช่างเครื่องยนต์ ช3 ร่วมงานการสาธิตถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2562 ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4//04/2562

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดการสาธิตถ่ายทอดความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 2562
ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

4//04/2562

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่อกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 2 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

4//04/2562

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่อกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 2
และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
3/04/2562

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ต้อนรับการเข้าตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จากกลุ่มตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 2 - 5 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
.
2//04/2562

วันที่ 29 มีนาคม 2562

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 3 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ปี 2562 สถานีระบบการให้น้ำมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยดและการไถระเบิดดินดาน
โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย
29//03/2562

วันที่ 28 มีนาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปี 2562
โดยมีนายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

28//03/2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และนายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
27//03/2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 26 -29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร กทม.
.
27//03/2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันบริหาร
จัดการเครื่องจักรกลของกลุ่มประสานงานกับผู้ประกอบการรับจ้างในชุมชน และมีคณะกรรมการนาแปลงใหญ่ด้านเครื่องจักรกลและผู้เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

27//03/2562

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 4 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่ให้บริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ระหว่างวันที่ 18 - 23 มีนาคม 2562 ณ แปลงส่งเสริมแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

22//03/2562

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ให้เป็นประธานกล่าวปิดงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 1
และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

14//03/2562

วันที่ 14 มีนาคม 2562

นายสุมาต์ ธุรนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช3  นายวีระชัย สังฆะมณี พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการ ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ในงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา
โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชกุล รองผู้ว่า ประธาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านแดง หมู่ที่ 4 ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

14//03/2562

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 1 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย 
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

13//03/2562

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 1 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย 
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

12//03/2562

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
ประจำปี 256 หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 2 รุ่นที่ 1 และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

12//03/2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จำนวน 10 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ปี 2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด และมีทีมช่างเกษตรท้องถิ่นร่วมให้บริการซ่อมแซม
เครื่องยนต์เกษตร จำนวน 20 คน และมีเครื่องยนต์เกษตรมารับบริการจำนวน 100 เครื่อง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
7//03/2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ นายสุมาต์ ธุรนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช3 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดนิทรรศการสถานี ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ปี 2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
7//03/2562

วันที่ 7 มีนาคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ปี 2562
 โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด และการจัดงานบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

7//03/2562

วันที่ 4 มีนาคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference)
เรื่องการมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

4//03/2562

วันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ,
นายวีระชัย สังฆะมณี พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้การสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่น ALRO 1 
ณ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกช้าว หมู่ 1 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรีมย์

7/02/2562

วันที่ 31 มกราคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน , 
นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ , นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ดูพื้นที่จัดงานให้บริการช่างเกษตรท้องถิ่น
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอภูภาม่าน จังหวัดขอนแก่น

31/01/2562

วันที่ 30 มกราคม 2562

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมนายบุญศรี จตุพรม พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านคำเตย หมู่ 13 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

30/01/2562

วันที่ 25 มกราคม 2562

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
มีเกษตรกรเข้าร่วม 17 ราย และมีเครื่องยนต์เกษตร 1 เครื่อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

25/01/2562

วันที่ 25 - 26 มกราคม พ.ศ. 2562

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกร่วมอบรม 25 ราย 
ณ แปลงใหญ่ดงใหญ่อำเภอวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

25/01/2562

วันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2562

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกร่วมอบรม 25 ราย 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านหนองเผือก ต.หนองทุ่ม อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

24/01/2562

วันที่ 24 มกราคม 2562

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายวีระชาติ คำสุภีร์ เกษตรอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรเข้าร่วม 11 ราย
และมีเครื่องยนต์เกษตร 1 เครื่อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

24/01/2562

วันที่ 23 มกราคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

23/01/2562

วันที่ 23 มกราคม 2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3
ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ในงานวันรณรงค์การหยุดเผาพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2562 
ณ บ้านกุดพังเครือ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

23/01/2562

วันที่ 22 มกราคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หลุ่งประดู่ หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

22/01/2562

วันที่ 17 - 18 มกราคม พ.ศ. 2562

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษต
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ณ ศาลาประชาคม ม.10 บ้านโคกกว้าง ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
17/01/2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจำนวน 5 คน ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ ปี 2562
ณ โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

17/01/2562

วันที่ 17 มกราคม 2562

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยมีนายอาคา ศรีประภาพงศ์ ผู้ช่วยเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรเข้าร่วม 25 ราย และมีเครื่องยนต์เกษตรจำนวน 6 เครื่อง
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

17/01/2562

วันที่ 15 - 16 มกราคม พ.ศ. 2562

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

15/01/2562

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร
ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
15/01/2562

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3
ออกติดตามงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
โดยมีนายทรงพันธ์ จันทร์สว่าง เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
11/01/2562

วันที่ 11 มกราคม 2562

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
โดยมีนายทรงพันธ์ จันทร์สว่างเกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
11/01/2562

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร โดยมีนางจันทร์จิรา จินาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ บ้านโนนชาด ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

25/12/2561

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมประชุมคณะกรรมอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด
(Chief Operation) จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

25/12/2561

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร โดยมีนางจันทร์จิรา จินาวรณ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ บ้านโนนชาด ต.โซ่ อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

25/12/2561

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 3 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษา
รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธ.ค. 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอำเภอเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

20/12/2561

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร โดยมีนายประวัติ ทุ่นทอง เกษตรอำเภอหนองสูง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเกษตรกร
เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

20/12/2561

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรประจำปี 2562
หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 –21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
และมีคณะวิทยากรจากบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 17 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

19/12/2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1
ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนางสาว วิภารัตน์ วงษ์พัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เป็นประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรเข้าร่วม 25 ราย และมีเครื่องยนต์เกษตรจำนวน 3 เครื่อง
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

19/12/2561

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร โดยมีนายเอนก รัตนลองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีเกษตรกร
เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองหญ้าไซร์ ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

19/12/2561

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 3 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธ.ค. 2561
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
19/12/2561

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ประจำปี 2562
หลักสูตร ช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 3 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 –21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และมีคณะวิทยากรจาก
บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 17 ราย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
19/12/2561

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 3 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร
หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธ.ค. 2561
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
18/12/2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองหนองคาย

18/12/2561

วันที่ 17 ธันวาคม 2561

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมนายสงวนศักดิ์ วงศ์สระคู พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

17/12/2561

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายกุลเชษฐ์ กุลวงษ์ นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมกู้ดินฟ้าประชาเป็นสุข ณ วิสาหกิจชุมชนบุญนิยมร้อยเอ็ดอโศก บ้านเหล่าแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

14/12/2561

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืช
และพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 50 ราย
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
13/12/2561

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 55 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.ภาขาว จ.เลย

12/12/2561

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 2 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลางผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชและพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 56 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

7/12/2561

วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561

นางบัวเรียน ก่อทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
7/12/2561

วันที่ 3 ธันวาคม 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 18 คน ประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ครั้งที่ 6 ปี 2561
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด

3/12/2561

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 4 คน ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ
เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ แปลงนาเกษตรกรนายสุพล พลเยี่ยม บ้านคำแข้ หมู่ 6 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
26/11/2561

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 3 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และเตรียมความพร้อม
ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 20 - 22 พ.ย. 2561
โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมดิอิมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

21/11/2561

วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพ
ด้านการวิจัยของศูนย์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

23/11/2561

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์
ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
ในงานออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ฯ และหน่วยแพทย์ พอ. สว. ประจำปีปีงบประมาณ 2562
ณ โรงเรียนบ้านหนองเต่า หมู่ 8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

15/11/2561

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
และนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ 4 คน ร่วมจัดนิทรรศการ
งานวัน Kick off รณรงค์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูก
ข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงนาเกษตรกรบ้านหนองแก้ว หมู่ 2 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

19/11/2561

วันที่ 9 - 17 พฤศจิกายน 2561

นายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้รับมอบหมายจาก นาสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ทดสอบการปรับแต่งเครื่องเกี่ยวนวดข้าว
เพื่อลดการสูญเสียเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ แปลงเกษตร ต.ทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
14/11/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก
นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.5 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
14/11/2561

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อม นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการและนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช3
ออกตรวจสอบระบบการจ่ายน้ำในแปลงหม่อน  ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดารหาร อ.เมือง จ.มุดาหาร

14/11/2561

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก
นาสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.2 ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย
13/11/2561

วันที่ 7 - 8 พ.ย. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงานและนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมดำเนินการประเมินสภาพและมูลค่าเครื่องจักรกลการเกษตรศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ,
กลุ่มบริการวิสาหกิจชุมชนยางพารา-มันสำปะหลัง ต.บ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
8/11/2561

วันที่ 5 - 6 พ.ย. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสิทธิโชค จันทร์ส่อง นายช่างเครื่องกลชำนาญงานและนายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
ร่วมดำเนินการประเมินสภาพและมูลค่าเครื่องจักรกลการเกษตร ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
 ณ กลุ่มเกษตรกรทำไร่เนินขาม ,สหกรณ์การเกษตรตลาดแคจำกัด
6/11/2561

วันที่ 10 ตุลาคมคม พ.ศ. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 18 คน ประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ครั้งที่ 5 ปี 2561
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
10/10/2561

วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช2 ตรวจรับงานก่อสร้างอาคารสืบสานปณิธานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
2/10/2561

 

" สงวนสิทธิ์ " ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทร.043-569115 e-mail : aepd03@gmail.com / aopdm04.doae.go.th / https://www.facebook.com/profile.php?id=100009602690456
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายธนากร พลเยี่ยม got1171@hotmail.com