ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2558

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2559

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2560

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2562

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2563

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2564

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2565


วันที่ 20-23 กันยายน 2564

ติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564
ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังนากอกบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
,ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
และศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังบ้านหนองตะลุมปุ๊ก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 20-23 กันยายน 2564

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พื้นที่แปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
อำเภอต่างๆ จังหวัดอุดรธาน ี ,จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที15่ กันยายน 2564

ติดตั้งระบบการให้น้ำพืชแบบสปริงเกอร์
ณ แปลงเรียนรู้การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ บ้านเลขที่ 112 หมู่ 2 ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 8-10 กันยายน 2564

ติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564
ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
,ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังลาดแค อำเภอชนแดง จังหวัดเพชรบูรณ์
และศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังบ่อถ้ำ อำเภอขานุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ 7 กันยายน 2564

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 6 กันยายน 2564

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 2 กันยายน 2564


ข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564
ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 27 สิงหาคม 2564

ดำเนินการจัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564
ณ ศาลาประชาคม หมู่2 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564

ร่วมติดตามกิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และงานบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
ณ ศาลาประชาคม หมู่2 ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 23-26 สิงหาคม 2564
ดำเนินการฝึกอบรม ช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก ( 4 วัน)
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

สำรวจออกแบบพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบการให้น้ำพืชในแปลงไม้ผล
ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 23 สิงหาคม 2564

ร่วมพิธีเปิดงานฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564
กิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 18 สิงหาคม 2564

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 17 สิงหาคม 2564

เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.2566-2567)
ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 16 สิงหาคม 2564

สนับสนุนต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 100 ต้น
เ พื่อนำไปปลูกและขยายพันธุ์ต่อไป ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 9 สิงหาคม 2564

สำรวจพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบการให้น้ำพืชในไม้ผล ณ บ้านโนนหาด ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนดูแลผู้ติดเชื้อ (COVID 19) ณ โรงพยาบาลสนามวัดบ้านอ้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนดูแลผู้ติดเชื้อ (COVID 19) ณ โรงพยาบาลสนามวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนดูแลผู้ติดเชื้อ (COVID 19) ณ โรงพยาบาลสนามราชภัฎร้อยเอ็ดเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 4 สิงหาคม 2564

ร่วมกันปลูกต้นฟ้าทะลายโจรในบริเวณศูนย์ฯ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากโรค (COVID-19 )
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2564
ณ ศพก.เครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านโนนชาด หมู่ 4 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

ร่วมบริจาคผ้าเช็ดตัวจำนวน 60 ผืน ให้กับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการกักตัวเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)
ณ โรงพยาบาลสนาม หอประชุม จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ร่วมประชุมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chirf of Operation)
จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2564 ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 และการจัดทำตัวชี้วัดรอบที่ 2
ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564
ให้บริการโดยช่างเกษตรท้องถิ่น จำนวน 25 ราย มีเกษตรกรนำเครื่องยนต์มารับบริการจำนวน 21 เครื่อง
ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยลึก หมู่ 10 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ


วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2564
หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2564
หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร ณ ศพก. อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564

ติดตามกิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ และงานบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยลึก หมู่ 10 ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ


วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2564

ฝึกอบรม ช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก ( 4 วัน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564
มีช่างเกษตรท้องถิ่นระดับพื้นฐาน จากจังหวัดบึงกาฬเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 ราย
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลชุมภูพร ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

ร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ.2566-2570) ประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตร โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564
ให้บริการโดยช่างเกษตรท้องถิ่น จำนวน 25 ราย มีเกษตรกรนำเครื่องยนต์มารับบริการจำนวน 14 เครื่อง
ณ ศาลาประชาคมบ้านสะเดา หมู่ 6 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2564

ติดตามกิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และงานบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
ณ ศาลาประชาคมบ้านสะเดา หมู่ 6 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2564

ฝึกอบรม ช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก ( 4 วัน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564
มีช่างเกษตรท้องถิ่นระดับพื้นฐาน จากจังหวัดยโสธรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 ราย
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

ร่วมพิธีเปิดงาน และจัดนิทรรศการพร้อมออกหน่วยบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร
ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564
ให้บริการโดยช่างเกษตรท้องถิ่น จำนวน 25 ราย มีเกษตรกรนำเครื่องยนต์มารับบริการจำนวน 25 เครื่อง
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหันเทา หมู่ 4 ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564

ติดตามกิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนักโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564
ณ ศูนย์พันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี และงานบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหันเทา ม.4 ต.ปะโค อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564

ฝึกอบรม ช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก ( 4 วัน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564


วันที่ 30 มิถุนายน 2564

แนะนำการติดตั้งระบบให้น้ำพืช จำนวน 2 ไร่
ณ แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 29 มิถุนายน 2564

แนะนำการติดตั้งระบบให้น้ำพืช จำนวน 2 ไร่
ณ แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2564
ณ ศพก.เครือข่ายเกษตรผสมผสาน บ้านมีชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ร่วมติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังวิสาหกิจชุมชนปลูกมันสำปะหลังบ่อถ้ำ ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day) ปี 2564
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก) บ้านโพนฮาด หมู่ที่ 12 ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังสหกรณ์การเกษตรลาดแค จำกัด ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์


วันที่ 22 มิถุนายน 2564


ติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังสหกรณ์การเกษตรบ้านเขว้า จำกัด ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564

จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564วันที่ 17-18 มิถุนายน 2564

ติดตามกิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก และงานบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564


วันที่ 14-17 มิถุนายน 2564

ฝึกอบรม ช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก ( 4 วัน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564


วันที่ 17 มิถุนายน 2564

ติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 16 มิถุนายน 2564

ติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังหนองไม้งาม ตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย


วันที่ 15 มิถุนายน 2564
ติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังนากอกบุ่งค้า ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วันที่ 11 มิถุนายน 2564

จัดงานบริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564


วันที่ 9-11 มิถุนายน 2564

ติดตามกิจกรรมช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก และงานบริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร
โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2564


วันที่ 7-10 มิถุนายน 2564

ฝึกอบรม ช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก ( 4 วัน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564


วันที่ 4 มิถุนายน 2564


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2564
หลักสูตร การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 50 ราย


วันที่ 2 มิถุนายน 2564


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 25 ราย ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2564
และออกแบบระบบการให้น้ำ ไผ่บงหวาน จำนวน 2 ไร่


วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร จำนวน 25 ราย ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2564
และออกแบบระบบการให้น้ำแปลงอินทผาลัม จำนวน 2 ไร่


วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ
ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

สำรวจพื้นที่เพื่อออกแบบระบบการให้น้ำพืช ณ แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอปทุมรัตต์ และอำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

ร่วมติดตั้งซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไข ระบบน้ำภายในสำนักงานเกษตร อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
โดยมีนายรัชชาติ ใบกว้าง เกษตรอำเภอนาดูน อำนวยความสะดวกในการทำงาน


วันที่ 20 เมษายน 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านไม้ผล (ศพก.)
หมู่ที่ 2 บ้านขลุงไผ่ ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีเกษตรเข้าร่วมฝึกอบรม 50 ราย


วันที่ 1 เมษายน 2564

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจและประเมินเชิงประจักษ์เพื่อติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)


วันที่ 26 มีนาคม 2564

จัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2564 (Field Day)

วันที่ 25 มีนาคม 2564

ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2564 (Field Day)
ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. การให้น้ำในมันสำปะหลัง หมู่ที่ 1 บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ 21 - 26 มีนาคม 2564

ร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 24 มีนาคม 2564

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day)

ระหว่างวันที่ 21 - 26 มีนาคม 2564

ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะ ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 1 จังหวัดชลบุรี อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

จัดฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร ณ แปลงใหญ่มันสำปะหลัง บ้านนาสมบูรณ์ ต.ดอนสมบูรณ์ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรเครือข่าย หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ

วันที่ 17 มีนาคม 2564

ร่วมออกให้บริการสาธิตเครื่องจักกลการเกษตร (บริการสาธิตการไถกลบตอซังฟางข้าว)
ในงานการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการเผาในพื้นที่เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันที่ 17 มีนาคม 2564

ร่วมจัดนิทรรศการปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร ในงานการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการเผาในพื้นที่เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันที่ 17 มีนาคม 2564

ร่วมออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
ในงานการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการเผาในพื้นที่เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

วันที่ 16 มีนาคม 2564

ร่วมออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day)

วันที่ 16 มีนาคม 2564

ร่วมจัดนิทรรศการสถานีการเตรียมดินที่ดีสำหรับพืชไร่ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day)

วันที่ 9 - 11 มีนาคม พ.ศ. 2564

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

จัดฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรแก่เกษตรกร ณ กลุ่มแปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่บ้านดู่ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน ณ กลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน ณ ศูนย์เรียนรู็การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ณ บ้านหนองหูลิง ต.เชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ณ บ้านคำเจริญ ต.คำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ แก่เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลัง ณ วัดบ้านนาเลา ต.อังคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน ณ ศูนย์เรียนรู็การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ (Field Day)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

งานวันถ่ายทอดความรู้และบริการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในการเขตกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

พิธีเปิดการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้และบริการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในการเขตกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2564

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ร่วมออกให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุดชุม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ

ระหว่างวันที่ 18 ม.ค. - 1 ก.พ. พ.ศ. 2564

บริการสาธิตเครื่องจักรกลการเกษตรในการเขตกรรมเพื่อลดการเกิดวัชพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ปี 2564
ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่บ้านตำแย ตำยลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ ณ ศาลากลางบ้านโนนม่วง หมู่7 อ.ภัคดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ
ณ ศาลาประชุมมิราเคิล หมู่ 2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านจ้อก้อ หมู่ที่ 8 ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร ระบบการให้น้ำพืชอัจฉริยะ

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองฝาง หมู่ที่ 12 ตำบลหัวดง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2564

วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2564

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมนายสุริยา สัตยาคุณ พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการประจำปี 2564

วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

พิธีเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการประจำปี 2564

วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมนายบุญศรี จตุพรม พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมนายวีระชัย สังฆะมณี พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน

วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมนายบุญศรี จตุพรม พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายประยงค์ รังกลิ่น นายช่างเครื่องยนต์ พร้อมนายบุญศรี จตุพรม พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน พร้อมนายอดุลย์ คำสกล พนักงานขับรถยนต์ ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3
ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก(World Soiil Day) ประจำปี 2563

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3
ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน พร้อมนายวีระชัย สังฆะมณี พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 18 คน
ประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายวิไล โมกกาย นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายสาโรช เลสัก นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายจาก นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร ช่างเกษตรระดับพื้นฐาน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

นายชญานนท์ โชคเฉลิม วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อเตรียมการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรต่อไป

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์จำนวน 18 คน
ประชุมข้าราชการและลูกจ้างศูนย์ฯ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

นายสุชาติ กลิ่นทองหลาง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายสุมาตย์ ธุระนิตย์ ช่างเครื่องยนต์ ช.3
ร่วมต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการของ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร พร้อมคณะ

" สงวนสิทธิ์ " ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
e-mail : aepd03@gmail.com / aopdm04.doae.go.th /
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009602690456
..................................................................................................................
โทรศัพท์ : 043-569115 - โทรสาร : 043-569115
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายธนากร พลเยี่ยม E-mail:gotgot2got@gmail.com