ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2558

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2559

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2560

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2562

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2563

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2564

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2565

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 กันยายน 2565

ร่วมต้อนรับ คณะติดตามงานวิจัยและระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) นำโดย นางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ
และเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ปฏิบัติการครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย


วันที่ 25 สิงหาคม 2565

จัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ปี 2565
ณ แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะอ้อย บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 22-24 สิงหาคม 2565

ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น จำนวน 10 รายการ
ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จังหวัดมหาสารคาม ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 23 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสนับสนุนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการการเกษตรและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ณ ห้องจงรัก (707) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เครดิตภาพ https://www.facebook.com/DOAEIMAGE


วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมถ่ายทอดความรู้ เรื่องระบบการให้น้ำพืชและระบบควบคุมการให้น้ำแบบอัจฉริยะ ในงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงาน
ณ บริเวณลานจอดรถ ด้านข้างอาคารหอประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 19 สิงหาคม 2565

จัดเวทีถอดบทเรียน/แนวทางการแก้ไขปัญหา/วางแผนฤดูกาลถัดไป โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานสามชัย ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 17 สิงหาคม 2565

จัดเวทีถอดบทเรียน/แนวทางการแก้ไขปัญหา/วางแผนฤดูกาลถัดไป โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ แปลงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านจานใต้ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 12 สิงหาคม 2565

ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้" ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า และกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการร้อยเอ็ดรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ป่าดอนหนองยาง บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 5 ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันท ี่ 10 สิงหาคม 2565

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ณ วัดประดู่ศรีไพรวรรณ ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 8 สิงหาคม 2565

เข้าร่วมประชุมของหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2565 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 4-6 สิงหาคม 2565

จัดเวทีถอดบทเรียน แนวทางการแก้ไขปัญหาและวางแผนฤดูกาลถัดไป โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
และศึกษาดูงาน ณ คูโบต้าฟาร์ม อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


วันที่ 3 สิงหาคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 3 สิงหาคม 2565

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 2 สิงหาคม 2565

ร่วมติดตามงานโครงการส่งเสริมเกษตรต้นแบบเกษตรอัจฉริยะอ้อย โดยมีคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการจากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ร่วมติดตาม
ณ แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อย บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565

ร่วมพิธิปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา
ณ แหล่งน้ำหนองเม็ก หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนนายางกลักวิทยาคม บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
ณ โรงเรียนนายางกลักวิทยาคม บ้านนายางกลัก หมู่ที่ 1 ตำบลนายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรและให้คำแนะนำการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร
โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนเมืองหนองฮี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 9/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการพร้อมให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีงบประมาณ 2565
ณ ที่ว่าอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้ เรื่อง ระบบควบคุมการให้น้ำแบบอัจฉริยะ ในงานฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เรื่อง ระบบการให้น้ำแบบอัจฉริยะ ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2565

เข้าร่วมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร เรื่อง ระบบการให้น้ำพืชแบบเกษตรอัจฉริยะ ประจำปี 2565
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


วันที่ 6 กรกฎาคม 2565

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฎิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 4 กรกฎาคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรและให้คำแนะนำการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตร
ณ โรงเรียนบ้านชนวน (คุรุประชาสรรค์)บ้านโนนสง่า หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565

เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมประดับเดือน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ให้บริการซ่อมเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย และเครื่องพ่นยาให้แก่เกษตรกร ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงประฏิบัติการและพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ ณ ไม้ใหญ่ รีสอร์ท หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และศึกษาดูงาน
ณ แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะมันสำปะหลัง ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร


วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร การบริหารจัดการเครื่องจักรกลในแปลงอ้อย
ณ ที่ทำการแปลงใหญ่อ้อย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 23 มิถุนายน 2565

ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตรและร่วมเปิดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การปลูกพืชตระกูลถั่ว
โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน ณ แปลงสาธิตปลูกถั่วบ้านศาลา หมู่ที่ 10 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ประชุมชี้แจงการจัดทำผลงานขอประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 16 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 14-16 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)"
หลักสูตรระดับที่ 3 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท


วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังหนองตะลุมปุ๊ก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3
ณ บริเวณองค์การบริการส่วนตำบลหนองหมี ตำบลหนองหมี อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร


วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565

จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน
หลักสูตร การใช้และบำรุงรักษารถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านดงยาง หมู่ที่ 14 ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 7 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (Single Command Province : SCP) ครั้งที่ 4/2565
โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ เป็นประธานการประชุม ณ อาคารฝึกอบรมศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด อำเภอธวัชุบรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
ณ บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565

ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรเน้นหนัก (4 วัน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565
ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีช่างเกษตรท้องถิ่นระดับพื้นฐาน จากจังหวัดหนองบัวลำภู เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 ราย และมีวิทยากรจากบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
และบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ บ้านนาเจริญ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 2 มิถุนายน 2565

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) รุ่นที่ 3
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 1 มิถุนายน 2565

จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense) รุ่นที่ 2
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 1 มิถุนายน 2565

เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
ณ หนองต่าย บ้านหนองต่าย หมู่ที่ 8 ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรเน้นหนัก (4 วัน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ศาลาประชาคมบ้านบะยาว หมู่ที่ 12 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์เครื่อข่าย ศพก.อำเภอสามชัย หมู่ที่ 2 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาและการใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติในไร่นา ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหิน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปี 2565 ไตรมาส 3 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

ติดตามการจัดฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรเน้นหนัก ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ ศาลาประชาคมบ้านบะยาว หมู่ที่ 12 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565

ร่วมติดตามการจัดฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรเน้นหนัก ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ เทศบาลตำบลน้ำสวย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรเน้นหนัก (4 วัน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 256
ณ เทศบาลตำบลน้ำสวย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านม่วงฮี หมู่ที 8 บ้านม่วงฮี ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565

ติดตามการจัดฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรเน้นหนัก ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565

ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่ หลักสูตรเน้นหนัก (4 วัน) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 20-22 เมษายน 2565

เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์


วันที่ 19 เมษายน 2565

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด
,สำนักงานกองทุนและชุมชนเมืองบ้านตำแย หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และแปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 14 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 11 เมษายน 2565

เข้าร่วมประชุมแทนรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร โดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม
ประธานคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน
ผ่านระบบออนไลน์ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 8 เมษายน 2565

เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินกิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 8 เมษายน 2565

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 5 เมษายน 2565

ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องใน "วันข้าราชการพลเรือน"ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน ณ หนองหญ้าม้า หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 4 เมษายน 2565

ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร เทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมเปิดวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หัวข้อ ระบบการให้น้ำและนวัฒกรรมการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)
ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 1 เมษายน 2565

ติดตามงานเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านจานใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 31 มีนาคม 2565

ร่วมจิตอาสาพัฒนาและทำความสะอาด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณตลาดหนองแคน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 30 มีนาคม 2565

จัดเวทีวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานสามชัย หมู่ที่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานสามชัย เข้าร่วม จำนวน 30 ราย


วันที่ 28 มีนาคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2565 (Flied day) ณ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 24 มีนาคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการให้บริการซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านป่าตาว หมู่ที่ 3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร


วันที่ 24 มีนาคม 2565

จัดเวทีวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านจานใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเข้าร่วม จำนวน 30 ราย


วันที่ 23 มีนาคม 2565

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นายพงษ์สิทธิ์ เฉลยพจน์ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 22 มีนาคม 2565

จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ เรื่อง ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 24 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 18 มีนาคม 2565

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือระหว่างเยอรมัน-ไทย เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชนในประเทศไทย
โดยมีคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการจากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 17 มีนาคม 2565

เปิดให้ศึกษาดูงาน ระบบการให้น้ำพืชเกษตรอัจฉริยะ HandySense ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 16 มีนาคม 2565

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มแปลงใหญ่นำร่องโครงการความร่วมมือระหว่างเยอรมัน-ไทย เพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชนในประเทศไทย
ณ ห้างหุ่นส่วนจำกัดมันสำปะหลังแปลงใหญ่ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 15 มีนาคม 2565

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มแปลงใหญ่นำร่องโครงการความร่วมมือระหว่างเยอรมัน-ไทย เพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชนในประเทศไทย
ณ กลุ่มแปลงอ้อย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


วันที่ 10-11 มีนาคม 2565

จัดเวทีวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานสามชัย หมู่ที่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่อ้อยโรงงานสามชัย เข้าร่วม จำนวน 30 ราย


วันที่ 8-9 มีนาคม 2565

จัดเวทีวางแผนการดำเนินงานเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าวบ้านจานใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเข้าร่วม จำนวน 30 ราย


วันที่ 3 มีนาคม 2565

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 3 มีนาคม 2565

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 2 มีนาคม 2565

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ กลุ่มแปลงใหญ่ไม้ดอกตำบลโนนผึ่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 1 มีนาคม 2565

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 1 มีนาคม 2565

เข้าร่วมประชุมทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career path) ของข้าราชการกรมส่งเสริมเกษตร ผ่านระบบประชุมโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านโปรแกรม Zoom
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ติดตามงานโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านบะยาว หมู่ที่ 12 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Isan E-extension)
ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ครั้งที่2/2565) ผ่านระบบ Application Zoom
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command Province : SCP) ครั้งที่ 2/2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการให้บริการซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิด
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ
์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมพิธีเปิดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี


วันที่10 กุมภาพันธ์ 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

สนับสนุนการดำเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งาน Handysense ณ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางเกษตรทดแทนการเผาในพื้นที่การเกษตร ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ (Biocha)
โครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอศรีสมเด็จ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมต้อนรับ คณะติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจริยะ และโครงการศึกษาการจัดการดิน ปุ๋ย และน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ณ แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อย บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ร่วมต้อนรับ คณะทำงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 31 มกราคม 2565

เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ระดับเขต ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 31 มกราคม 2565

ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และแม่ย่านางเนื่องในโอกาสวันตรุษจีน ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 25-27 มกราคม 2565

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 45 ราย
ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 27 มกราคม 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ


วันที่ 27 มกราคม 2565

ร่วมต้อนรับ คณะติดตามงานจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 26 มกราคม 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


วันที่ 25-26 มกราคม 2565

เป็นประธานเปิดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน
ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมเดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าว ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 26 มกราคม 2565

ร่วมต้อนรับ คณะติดตามงานจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ณ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 25 มกราคม 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ


วันที่ 25 มกราคม 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร


วันที่ 24 มกราคม 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร


วันที่ 21 มกราคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2565
ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 19-21 มกราคม 2565

ติดตามงานศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ณ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
, ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังหนองตะลุ่มปุ๊ก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
และ ศูนย์บริการเตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์


วันที่ 17-19 มกราคม 2565

ติดตั้งระบบน้ำหยด ณ แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อย บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 18 มกราคม 2565

ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์เกษตรของเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่บ้านสงเปลือย ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 18 มกราคม 2565

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 14 มกราคม 2565

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (Single Command Province : SCP)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 13 มกราคม 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ


วันที่ 13 มกราคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการไถกลบตอซังฟางข้าวทดแทนการเผาในพื้นที่เกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านร่วงเตย หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 12 มกราคม 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วัดบ้านบ่อบุ ตำบลไก่คำ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ


วันที่ 12 มกราคม 2565

ร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีการไถกลบตอซังฟางข้าวทดแทนการเผาในพื้นที่เกษตรในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ปี 2565
ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 6 มกราคม 2565

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการการใช้น้ำในระดับไร่นา ปี 2565 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร
โดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม 50 ราย ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 29 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ผัก (แตงกวา) ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย


วันที่ 28 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 28 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ลำไย ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย


วันที่ 28 ธันวาคม 2564

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและบำรุงรักษาต้นไม้ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ อ่างเก็บน้ำธวัชชัย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 27 ธันวาคม 2564
เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ที่ทำการแปลงใหญ่กาแฟปากชม ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย


วันที่ 25 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ บ้านจอมบึงพัฒนา ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 24 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ บ้านหนองปิง ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลัง เรื่อง การใช้เครื่องจักรกลที่เหมาะสมในการปลูก ดูแลรักษา และเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง
ณ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 23 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 23 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ บ้านนาเจริญ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 23 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลเกษตร
ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่อ้อยโรงงานอำเภอสามชัย หมู่ที่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 22 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ แปลงใหญ่โรงสีข้าวกล้อง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


วันที่ 22 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 21 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 21 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 7 ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม


วันที่ 20 ธันวาคม 2564

จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้การสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลเกษตร ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่บ้านจานใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 20 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ แปลงใหญ่ผักชีฝรั่ง หมู่ที่ 3 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม


วันที่ 15-17 ธันวาคม 2564

เตรียมดินเพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อย ณ แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อย หมู่ที่ 14 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 17 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 17 ธันวาคม 2564

เข้าร่วมกิจกรรม Kick off ระบบส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ “lsan E-extension”
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 16 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 15 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นา หลักสูตรการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกร
ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 15 ธันวาคม 2564

ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรในงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ โดยนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน
ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองรูแข้ ตำบลหนองบัวสันตุ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 14 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 25 ราย ณ เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 13 ธันวาคม 2564

ร่วมประชุมคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 9 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


วันที่ 9 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 8 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 8 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเกษตรอำเภอนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์


วันที่ 8 ธันวาคม 2564

สำรวจเพื่อออกแบบแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะอ้อย พื้นที่ 10 ไร่ ณ หมู่ที่ 14 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 7 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โดมรวมใจ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ


วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ร่วมจัดนิทรรศการเทคโนโลยีทดแทนการเผาและให้บริการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร งานรณรงค์ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2564/2565
โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน ณ แปลงเกษตรกร บ้านดู่ใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 2 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วัดบ้านศูนย์ไหม หมู่ที่ 3 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร


วันที่ 3 ธันวาคม 2564

ร่วมต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 1 ธันวาคม 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ศาลาประชาคมบ้านนายอ หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ศาลาบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 18 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

ร่วมต้อนรับท่านปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. ทองเปลว กองจันทร์ เยี่ยมชมระบบ HandySense ณ สวนจุรีทอง จ.มหาสารคาม โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จ.ร้อยเอ็ด ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 จ.มหาสารคาม
และ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม ให้การต้อนรับและนำเสนอระบบ HandySense ซึ่งท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสนใจและสอบถามข้อมูลการใช้งาน
และมอบหมายให้เลขาท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่อไป


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

เข้าร่วมประชุมการการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วัดโพนก่อศรีชมภู ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

สำรวจแปลงเกษตรอัจฉริยะอ้อย พื้นที่ 15 ไร่ ณ หมู่ที่ 14 ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบ HandySense ณ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามการติดตั้งและทดสอบระบบใช้งาน Handysrnse ณ อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เตรียมความพร้อมในการนำเสนอตัวอย่างการติดตั้งระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยเกษตรอัจฉริยะ Handysense
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

ให้บริการซ่อมเครื่องหว่านข้าว ให้กับเกษตรอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

สำรวจพื้นที่เตรียมความพร้อมติดตั้งระบบ HandySense ณ ตำบลกู่ทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

พัฒนาแปลงเรียนรู้การให้น้ำพืชระบบอัจฉริยะในไม้ผล ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

สำรวจแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบอัจฉริยะ แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะอ้อย ณ บ้านนาแพง ต.พรสวรรค์ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ร่วมประชุมการติดตามงานจากกรมส่งเสริมการเกษตร โดย ว่าที่ร้อยตรีอาณัติ หุ่นหลา
ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริการจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ณ ศพก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

เข้าร่วมประชุมอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

พัฒนาบริเวณภายในศูนย์ฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เข้าร่วมประชุมการการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เข้าร่วมประชุมการการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เข้าร่วมประชุมการการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

พัฒนาบริเวณหน้าศูนย์ฯ และตัดแต่งกิ่งต้นไม้ออกจากสายไฟฟ้า ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

เข้าร่วมประชุมการการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 27 ตุลาคม 2564

ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงเรียนรู้การให้น้ำพืชพร้อมติดตั้งระบบการให้น้ำพืชแบบสปริงเกลอร์และระบบน้ำหยด
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 26 ตุลาคม 2564

พัฒนาแปลงเรียนรู้ระบบการให้น้ำพืชในไม้ผลและบริเวณรอบรั้ว ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ทางการเกษตร (บริการฟรี) เช่น รถไถเดินตาม,เครื่องสูบน้ำ,เครื่องตัดหญ้า,เครื่องพ่นยา โดยให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 25 ตุลาคม 2564

เตรียมแปลงการเรียนรู้ปลูกไม้ผลและทำความสะอาดไร่อ้อย ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 23 ตุลาคม 2564

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 13 ตุลาคม 2564

จัดพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ติดตั้งระบบน้ำเตรียมปลูกอินถผาลัม ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 11 ตุลาคม 2564

เตรียมแปลงปลูกอินถผาลัม ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 6 ตุลาคม 2564

ให้บริการซ่อมเครื่องตัดหญ้า ยี่ห้อ Honda ให้นายสมศักดิ์ จันทร์สระบัว บ้านเลขที่ 117 หมู่ที่ 6 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด


วันที่ 5 ตุลาคม 2564

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

" สงวนสิทธิ์ " ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
e-mail : aepd03@gmail.com / aopdm04.doae.go.th /
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009602690456
..................................................................................................................
โทรศัพท์ : 043-569115 - โทรสาร : 043-569115
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวชุติมา โพพงษ์ E-mail:aomchutima3004@gmail.com