ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2558

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2559

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2560

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2561

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2562

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2563

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2564

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2565

++ข่าวย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2566

วันที่ กุมภาพันธ์ 2566วันที่ กุมภาพันธ์ 2566วันที่ กุมภาพันธ์ 2566วันที่ กุมภาพันธ์ 2566วันที่ 27 มกราคม 2566


ร่วมพิธีเปิดและจัดกิจกรรมสาธิตโรงเรือนอัจฉริยะ "ส่งเสริมเกษตรอีสานสร้างงานสร้างเงิน" ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2566
ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 27 มกราคม 2566


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ผักและเห็ดบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 26 มกราคม 2566


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโนนเที่ยง หมู่ที่ 15 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 26 มกราคม 2566


ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 26 มกราคม 2566


ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 26 มกราคม 2566


ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3/2566
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 26 มกราคม 2566


เข้าร่วมประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 25 มกราคม 2566


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 25 มกราคม 2566


ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านดอนขี หมู่ 6 ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 24 มกราคม 2566


เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่นงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (Single Command Province : SPC) ครั้งที่ 1/2566 ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 มกราคม 2566


ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ปี 2566
ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 14 ตำบลปอภาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 20 มกราคม 2566


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองบ่อ อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 19 มกราคม 2566


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 19 มกราคม 2566


ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ปี 2566
ณ แปลงส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 มกราคม 2566


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรเครือข่าย อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 18-20 มกราคม 2566


เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 มกราคม 2566


เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการตรวจราชการและการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 17 มกราคม 2566


เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชนระดับเขต ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 มกราคม 2566


เข้าร่วมประชุมการอบรมเกษตรกรผู้ดำเนินงานแปลงเป้าหมายในโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 มกราคม 2566


ประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 13 มกราคม 2566


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
ณ ศาลาประชาคม หมู่ 6 บ้านเสาวัด ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

วันที่ 12 มกราคม 2566


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
ณ ศาลาประชาคม หมู่ 15 บ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 12 มกราคม 2566


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมการดูแลบำรุงรักษาระบบโซล่าเซลล์และการวางระบบน้ำเพื่อการเกษตร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 12 มกราคม 2566


ร่วมประชุมการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11 มกราคม 2566


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
ณ หอประชุมอำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

วันที่ 11 มกราคม 2566


ร่วมติดตามการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ สมาคมหมากเม่าจังหวัดสกลนคร 218 หมู่ 1 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 10 มกราคม 2566


เข้าร่วมประชุมแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 9-10 มกราคม 2566


ติดตั้งระบบการให้น้ำพืช โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะประจำปีงบประมาณ 2566 แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 6 มกราคม 2566


ร่วมประชุมการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 5 มกราคม 2566


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
โดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 มกราคม 2566


เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 มกราคม 2566


เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 5 มกราคม 2566


ร่วมกันทำบุญตักบาตรเช้าพร้อมถวายภัตตาหารเช้า แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และไหว้ศาลภูมิเจ้าที่ ศาลตายาย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566
ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2565


เตรียมแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะประจำปีงบประมาณ 2566 ณ แปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 28 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 27 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 27 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2565


เข้าร่วมการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom cloud meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 26 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน (ศพก.) เครื่อข่าย บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 26 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 26 ธันวาคม 2565


เข้าร่วมประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น และเชื่อมเครือข่ายออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom cloud meeting ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัด 20 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 26 ธันวาคม 2565


ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 23 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ณ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 19-23 ธันวาคม 2565


เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ณ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 ธันวาคม 2565


ร่วมกันปล่อยปลาที่ได้จัดหามาจากแหล่งบริโภค ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 22 ธันวาคม 2565


เข้าร่วมคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 4 บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 21 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านวังไผ่ หมู่ที่ 18 ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 21 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
ณ อำเภอเชียงขัวญ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 21 ธันวาคม 2565


เข้าร่วมประชุมคลินิกงานคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 21 ธันวาคม 2565


ร่วมพิธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 (World Soil Day) "Soils,Where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน" ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ข้าวบ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลนาคูณใหญ่ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

วันที่ 16 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 16 ธันวาคม 2565


สำรวจแปลง ออกแบบระบบการให้น้ำพืช ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 16 ธันวาคม 2565


เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Zoom Application ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 15 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 15 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ ภายใต้โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)"
ระดับที่ 1-2 ผ่านระบบ Zoom Application ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 15 ธันวาคม 2565


ร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงขัวญพิทยาคม อำเภอเชียงขัวญ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 15 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ปลูกข้าวบ้านอีดูด หมู่ที่ 10 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

วันที่ 14 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
ณ หอประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 14 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI หมู่ที่ 4 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

วันที่ 14 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวยจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านป่าคา ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 9 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่าย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

วันที่ 8 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 8 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่าย อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 7 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่าย อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

วันที่ 7 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านนาอ่างทอง ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 1 ธันวาคม 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปักธงชัย ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565


ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงแรมเลอปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนด่าน หมู่ที่ 11 ตำบลโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ณ ศาลา SML บ้านสวาสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565


ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน และ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565


ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ณ ที่ว่าการกลุ่มแปลงใหญ่ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565


ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรประจำปี 2566 โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
ณ ที่ว่าการกลุ่มแปลงใหญ่ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565


ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร ปี 2566 กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
ณ ที่ว่าการกลุ่มแปลงใหญ่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565


จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2565 และร่วมวางแผนการดำเนินงานในปี 2566
โดยมีเจ้าหน้าที่จากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร ,ศูนย์ส่งเริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดชัยนาท
,ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลพบุรี ,ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเพชรบุรี และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกำแพงเพชร
เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ณ สตาร์เวลล์ การ์เด้นโฮม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และ ศึกษาดูงานระบบน้ำโรงเรือน ณ สวนเกษตรวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565


ร่วมต้อนรับนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
พร้อมให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลทางเกษตรกรที่ประสบอุทุกกระภัยในพื้นที่ ณ วัดบ้านปลาคูณ หมู่ที่ 1 บ้านปลาคูณ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565


ร่วมต้อนรับนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565


ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสภาพอากาศ ณ แปลงอ้อยอัจฉริยะ บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 6 ตุลาคม 2565


ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด

" สงวนสิทธิ์ " ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร จังหวัดร้อยเอ็ด ต.นิเวศน์ อ.ธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
e-mail : aepd03@gmail.com / aopdm04.doae.go.th /
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009602690456
..................................................................................................................
โทรศัพท์ : 043-569115 - โทรสาร : 043-569115
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : ชุติมา โพพงษ์ E-mail:aomchutima3004@gmail.com